اعضای هیات علمی

طیبه نصری

طیبه نصری

طیبه نصری    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هندسه جبری 1 1512090 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
ریاضی عمومی2 1514002 4 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ریاضی عمومی2 1512701 4 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
توپولوژی جبری 1 1512624 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
ریاضی عمومی 1 1512700 4 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/21 (16:30 - 18:30) ترم اول 1396
ریاضی عمومی1 1514001 4 01 هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/21 (16:30 - 18:30) ترم اول 1396
هندسه جبری 1 1512090 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1