اعضای هیات علمی

سمیه محمدزاده

سمیه محمدزاده

سمیه محمدزاده    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی1 1511717 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ریاضی عمومی3 1512702 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ریاضی عمومی3 1511719 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:30) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آنالیز حقیقی1 1512600 4 03 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی آنالیز ریاضی 1512711 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی آنالیز ریاضی 1514015 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
توابع مختلط 1512727 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مبانی علوم ریاضی 1512709 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1