اعضای هیات علمی

پریسا نیلوفر

پریسا نیلوفر

پریسا نیلوفر    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طرح آزمایشهای2 1514030 3 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
فرایندهای تصادفی1 1514019 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/03 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1396
محاسبات آماری 1514033 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
رگرسیون1 1514025 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روشهای چند متغیره پیوسته1 1514031 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
سریهای زمانی1 1514027 3 01 هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
طرح آزمایشهای1 1514026 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
احتمال1 1514018 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
رگرسیون1 1514025 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
فرایندهای تصادفی1 1514019 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1