اعضای هیات علمی

محسن رستمیان دلاور

محسن رستمیان دلاور

محسن رستمیان دلاور    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحث ویژه در آنالیز 1512115 3 01 هفته های زوج شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آنالیز تابعی1 1512100 3 01 هفته های فرد شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ریاضی عمومی 1 1515001 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ریاضی عمومی3 1512702 4 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
آنالیز حقیقی1 1512600 4 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
ریاضی عمومی2 1512701 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/07 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1