اعضای هیات علمی

مریم رمضانی

مریم رمضانی

مریم رمضانی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی3 1512702 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/19 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
مباحث ویژه در آنالیز 1512115 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
ریاضی عمومی2 1511718 4 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مبانی آنالیز ریاضی 1511744 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی آنالیز ریاضی 1511744 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1396/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مبانی علوم ریاضی 1511742 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1