اعضای هیات علمی

مرتضی نوروزی

مرتضی نوروزی

مرتضی نوروزی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جبر پیشرفته 1512601 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
جبر 1512724 3 01 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
معادلات دیفرانسیل 1514003 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ابر ساختار های جبری 1512619 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/09 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1396
مبانی ماتریسها و جبر خطی 1514014 3 02 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مبانی ماتریسها وجبر خطی 1512710 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
جبر پیشرفته 1512601 4 02 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی جبر 1512716 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
ابر ساختار های جبری 1512619 4 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
معادلات دیفرانسیل 1511721 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1396/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1