اعضای هیات علمی

مهدی نودهی

مهدی نودهی

مهدی نودهی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هندسه منیفلد1 1512602 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/21 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
فلسفه علم (ریاضیات) 1512744 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
توپولوژی جبری 1 1512624 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
زبان تخصصی 1512746 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
هندسه منیفلد1 1512602 4 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1396/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
توپولوژی عمومی 1512722 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
فلسفه علم (ریاضیات) 1512744 3 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
هندسه منیفلد1 1512602 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1396/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مبانی هندسه 1512750 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نظریه کاتگوری 1512627 4 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1396/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه