اعضای هیات علمی

بی بی ملیحه موسوی

بی بی ملیحه موسوی

بی بی ملیحه موسوی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترو مغناطیس1 1515023 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ریاضی فیزیک 1 1515017 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مکانیک تحلیلی1 1515021 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
فیزیک پایه1 1515004 3 01 هفته های زوج شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم اول 1397
فیزیک پایه1 1515095 3 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مکانیک تحلیلی1 1515021 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد سه شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1397
مکانیک تحلیلی2 1515022 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1397
ریاضی فیزیک 1 1515017 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1397/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
مکانیک تحلیلی1 1515021 3 01 هفته های زوج شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
مکانیک تحلیلی2 1515022 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد سه شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
مکانیک تحلیلی1 1515021 3 01 هفته های فرد یک شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مکانیک تحلیلی2 1515022 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مکانیک تحلیلی1 1515021 3 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1