اعضای هیات علمی

محمد علی نژاد مفرد

محمد علی نژاد مفرد

محمد علی نژاد مفرد    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهینه سازی غیرخطی پیشرفته 1 1512068 4 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
ریاضی عمومی 1 1515001 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نرم افزارهای ریاضی 1512742 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی 1512057 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/05 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1396
آنالیز عددی پیشرفته 1512022 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی 1512057 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1396/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
روش های عددی در جبر خطی 1512053 3 02 هفته های فرد یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مبانی آنالیز عددی 1512712 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های زوج یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
حساب تغییرات و کنترل بهینه 1512081 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آنالیز عددی پیشرفته 1512022 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1396/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نرم افزارهای ریاضی 1512742 3 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نرم افزارهای ریاضی 1512742 3 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1396/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1