اعضای هیات علمی

محسن کیان

محسن کیان

محسن کیان    (EN Page)

دانشیار
اتاق: Faculty of Basic Science, Room 216
پست الکترونیکی: 

پروفایل در سایر شبکه ها

Orcid

zbMath

Researchgate

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
توپولوژی عمومی 1512722 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی آنالیز ریاضی 1512711 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی آنالیز ریاضی 1514015 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
تاریخ ریاضیات 1512743 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
آنالیز حقیقی1 1512600 4 02 هفته های زوج یک شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 5 نتیجه