اعضای هیات علمی

حسام صفا

حسام صفا

حسام صفا    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی جبر 1512716 3 01 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی ریاضیات 1514202 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
مبانی علوم ریاضی 1512709 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
نظریه مقدماتی اعداد 1512725 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
جبر پیشرفته 1512601 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی ترکیبات 1511701 3 01 هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مبانی ترکیبات 1512715 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
گروه های متناهی 1512030 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1396/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مبانی جبر 1512716 3 01 هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1396/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1