اعضای هیات علمی

ابراهیم محمدی رازی

ابراهیم محمدی رازی

ابراهیم محمدی رازی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک جو 1515054 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اپتیک 1515028 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1397
الکترو مغناطیس2 1515024 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد دو شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1397
فیزیک پایه3 1515097 3 01 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1397
اپتیک 1515028 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
الکترو مغناطیس1 1515023 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
الکترو مغناطیس2 1515024 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (12:00 - 13:30) 1397/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
الکترو مغناطیس1 1515023 3 01 هفته های زوج یک شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
فیزیک پایه1 1515004 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
فیزیک جو 1515054 3 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
فیزیک پایه 1 1512705 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
الکترو مغناطیس1 1515023 3 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1