اعضای هیات علمی

امیدرضا دهقان

امیدرضا دهقان

امیدرضا دهقان    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جبر جامع 1513002 4 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی علوم ریاضی 1511742 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
ساختارهای جبری فازی 1512621 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
ساختارهای جبری فازی 1512621 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مبانی ماتریسها وجبر خطی 1511743 3 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه