اعضای هیات علمی

ابوالفضل نیازی مطلق

ابوالفضل نیازی مطلق

ابوالفضل نیازی مطلق    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 1 1512700 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
ریاضی عمومی1 1514001 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
نظریه اندازه و کاربردها 1512730 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
آنالیز حقیقی1 1512600 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آنالیز ریاضی 1512714 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مباحثی در ریاضیات وکاربردها 1512731 3 01 هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
آموزش ریاضی 1512745 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مبانی آنالیز ریاضی 1514015 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1396/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1