سه انتصاب در دانشگاه بجنورد

سه انتصاب در دانشگاه بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه در ابلاغ های جداگانه ای آقایان دکتر رضا نیرومند و دکتر مرتضی نوروزی را به ترتیب در سمت های "سرپرست مدیریت گروه آموزشی معارف اسلامی" و "سرپرست مدیریت گروه آموزشی ریاضی" منصوب ؛ و در نامه ای از خدمات دکتر مهدی نودهی سرپرست سابق مدیریت گروه آموزشی ریاضی تقدیر نمود.

همچنین دکتر حسن جعفریانی، سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه بجنورد با صدور ابلاغی، سرکار خانم فاطمه وظیفه شناس را در سمت "رئیس اداره دریافت و پرداخت" دانشگاه منصوب نمود.