دو خبر کوتاه از دانشگاه بجنورد

1- برگزاری نشست اعضای هیئت رئیسه ی دانشگاه و اعضای هیئت علمی دانشکده ی علوم انسانی با موضوع بررسی مسایل مربوط به این دانشکده