1- برگزاری نشست اعضای هیئت رئیسه ی دانشگاه و اعضای هیئت علمی دانشکده ی علوم انسانی با موضوع بررسی مسایل مربوط به این دانشکده     2- برگزاری نشست دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه و تعدادی از مسئولین با اعضای شورای صنفی دانشجویی پیرامون بررسی مسایل دانشجویی در حوزه های مختلف      

1- برگزاری نشست اعضای هیئت رئیسه ی دانشگاه و اعضای هیئت علمی دانشکده ی علوم انسانی با موضوع بررسی مسایل مربوط به این دانشکده