برگزاری نشست شورای دانشگاه بجنورد 17 آذر 1397     برگزاری نشست کمیته ی علمی هفته ی پژوهش در دانشگاه بجنورد 17 آذز 1397   برگزاری نشست مشترک با هیئت رئیسه ی دانشگاه کوثر 18 آذر 1397   برگزاری نشست هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی 19 آذر 1397   دیدار هیئت رئیسه ی دانشگاه و استاندار جدید خراسان شمالی 19 آذر 1397   برگزاری نشست هیئت رئیسه ی دانشگاه و اعضای هیئت علمی دانشکده ی هنر 21 آذر 1397        

برگزاری نشست شورای دانشگاه بجنورد 17 آذر 1397

 

 

برگزاری نشست کمیته ی علمی هفته ی پژوهش در دانشگاه بجنورد 17 آذز 1397

 

برگزاری نشست مشترک با هیئت رئیسه ی دانشگاه کوثر 18 آذر 1397