دانشگاه بجنورد در هفته ای که گذشت   برگزاری اولین نشست کمیته علمی هفته پژوهش و فناوری استان خراسان شمالی :   برگزاری نشست کمیته ی تشریفات با موضوع بررسی و برنامه ریزی اختتامیه ی همایش استانی سبک زندگی، رونمایی و ابلاغ خط مشی پیام و سفر نماینده ی مرکز مطالعات و تحقیقات علمی و بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:   برگزاری نشست کمیته ی برنامه ریزی رونمایی و ابلاغ خط مشی پیام (پیشگیری از مصرف مواد مخدر)   برگزاری نشست مشترک ارزیابی فعالیت های دانشگاه بجنورد در حوزه ی بین الملل با حضور خانم دکتر نصری نماینده ی مرکز مطالعات و تحقیقات علمی و بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

دانشگاه بجنورد در هفته ای که گذشت

 

برگزاری اولین نشست کمیته علمی هفته پژوهش و فناوری استان خراسان شمالی :