دانشگاه بجنورد در هفته ای که گذشت

دانشگاه بجنورد در هفته ای که گذشت

 

برگزاری اولین نشست کمیته علمی هفته پژوهش و فناوری استان خراسان شمالی :