تقدیر از هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی و دانشگاه بجنورد توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر سعدان زکائی، رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال نامه ای، از هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی و  دانشگاه بجنورد، تقدیر نمود. در این نامه، بیشترین همکاری و بهترین تعامل در استقرار و اجرای نظام مدیریت عملکرد و جمع آوری اطلاعات عمومی و اختصاصی، به عنوان علت این تقدیر قید شده است.  

تقدیر از هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی و دانشگاه بجنورد توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر سعدان زکائی، رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال نامه ای، از هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی و  دانشگاه بجنورد، تقدیر نمود.

در این نامه، بیشترین همکاری و بهترین تعامل در استقرار و اجرای نظام مدیریت عملکرد و جمع آوری اطلاعات عمومی و اختصاصی، به عنوان علت این تقدیر قید شده است.