تقدیر از برگزیدگان لیگ والیبال پرسنل  در شورای ورزش دانشگاه بجنورد   به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، در نشست شورای ورزش دانشگاه، از برگزیدگان دومین دوره لیگ والیبال پرسنل، تقدیر به عمل آمد. در این نشست، از آقایان محسن محتشمی کیا، به نمایندگی از تیم حراست، سید محمد سلطانی، به نمایندگی از تیم اداری و محمدرحیم یگانه به نمایندگی از تیم بسیج کارکنان که حایز مقام های اول تا سوم گردیدند؛ تقدیر به عمل آمد.          

تقدیر از برگزیدگان لیگ والیبال پرسنل  در شورای ورزش دانشگاه بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، در نشست شورای ورزش دانشگاه، از برگزیدگان دومین دوره لیگ والیبال پرسنل، تقدیر به عمل آمد.

در این نشست، از آقایان محسن محتشمی کیا، به نمایندگی از تیم حراست، سید محمد سلطانی، به نمایندگی از تیم اداری و محمدرحیم یگانه به نمایندگی از تیم بسیج کارکنان که حایز مقام های اول تا سوم گردیدند؛ تقدیر به عمل آمد.