بیانیه روابط عمومی دانشگاه بجنورد در خصوص جشنواره ی تئاتر دانشجویی