برگزاری یازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد   به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، یازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی با حضور دکتر سیدحسین سیدین، رئیس کمیسیون دایمی،خانم لیلی آریان پور، رئیس گروه هیئت امنا، امیرحسین آقاجانی نماینده ی سازمان برنامه و بودجه کشور و اعضای حقیقی و حقوقی کمیسیون، در این دانشگاه برگزار شد.      

برگزاری یازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، یازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی با حضور دکتر سیدحسین سیدین، رئیس کمیسیون دایمی،خانم لیلی آریان پور، رئیس گروه هیئت امنا، امیرحسین آقاجانی نماینده ی سازمان برنامه و بودجه کشور و اعضای حقیقی و حقوقی کمیسیون، در این دانشگاه برگزار شد.