به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، هفتمین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی در روز سه شنبه 16 شهریور در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد. گزارش تصویری:          

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، هفتمین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی در روز سه شنبه 16 شهریور در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

گزارش تصویری: