برگزاری نشست شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد  به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد نشست شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد. در این نشست، کلیات طرح برگزاری جشنواره ی تئاتر دانشگاهی، اردوهای آموزشی و درخواست های مربوط به برگزاری مسابقات ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.    

برگزاری نشست شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد نشست شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد.

در این نشست، کلیات طرح برگزاری جشنواره ی تئاتر دانشگاهی، اردوهای آموزشی و درخواست های مربوط به برگزاری مسابقات ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.