برگزاری مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه بجنورد

برگزاری مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر این دانشگاه و افتخارآفرینان استانی برگزار شد.

در این نشست که با حضور اعضای هیئت رئیسه، اعضای هیئت علمی و دکتر بهزاد بهنیا عضو هیئت علمی دانشگاه کلارکسون آمریکا برگزار شد؛ از آقایان دکتر ابوالفضل محمدی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی شیمی، دکتر علی اصغر پیله ور، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی و خانم دکتر طیبه رحیمی پردنجانی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی به عنوان پژوهشگران برتر  خراسان شمالی و از آقای دکتر امین جودت، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی صنایع به عنوان فناور برتر استان تقدیر به عمل آمد.

همچنین  از آقایان دکتر امین جاجرمی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی برق، دکتر آرمین حاجیان، عضو هیئت علمی گروه آموزشی ریاضی، دکتر عباس نسائیان، عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و دکتر علی اصغر پیله ور، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی، به عنوان پژوهشگران برتر دانشکده های فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و هنر دانشگاه تقدیر شد.

در این مراسم از فعالین پژوهشی و برگزار کنندگان کارگاه های آموزشی هفته ی پژوهش و فناوری نیز تقدیر به عمل آمد.