بازدید استاندار خراسان شمالی از دانشگاه بجنورد   به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر محمدعلی شجاعی، استاندار خراسان شمالی با همراهی آقای محمود ثمینی، فرماندار بجنورد و دکتر احمد محقر و دکتر حق بین روسای دانشگاه های بجنورد و علوم پزشکی از دانشگاه بجنورد و مجموعه ی دانشگاهی سایت ارکان بازدید نمودند. گزارش تصویری:  

بازدید استاندار خراسان شمالی از دانشگاه بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر محمدعلی شجاعی، استاندار خراسان شمالی با همراهی آقای محمود ثمینی، فرماندار بجنورد و دکتر احمد محقر و دکتر حق بین روسای دانشگاه های بجنورد و علوم پزشکی از دانشگاه بجنورد و مجموعه ی دانشگاهی سایت ارکان بازدید نمودند.

گزارش تصویری:

 

آدرس کوتاه :