بازدید استاندار خراسان شمالی از دانشگاه بجنورد

بازدید استاندار خراسان شمالی از دانشگاه بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر محمدعلی شجاعی، استاندار خراسان شمالی با همراهی آقای محمود ثمینی، فرماندار بجنورد و دکتر احمد محقر و دکتر حق بین روسای دانشگاه های بجنورد و علوم پزشکی از دانشگاه بجنورد و مجموعه ی دانشگاهی سایت ارکان بازدید نمودند.

گزارش تصویری: