انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد   به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، با صدور احکام جداگانه ای معاون آموزشی و پژوهشی، معاون دانشجویی و فرهنگی، مدیر طرح و برنامه، سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی برق، سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و سرپرست مدیریت گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی را منصوب نمود.   بر اساس این احکام آقایان دکتر علی اکبر سلیمانیان به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی برای مدت دو سال، دکتر محمدرضا قربانی به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی برای مدت دو سال، دکتر جواد هراتی به عنوان مدیر طرح و برنامه، دکتر علی خزائی به عنوان سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی برق، دکتر وحید کیانی به عنوان سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و دکتر علیرضا قنبری فیروزآبادی به عنوان سرپرست مدیریت گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی منصوب شدند.   همچنین ایشان، در نامه های جداگانه ای از خدمات آقایان دکتر امیدرضا دهقان در مدت تصدی معاونت آموزشی و پژوهشی، دکتر جواد هراتی در مدت تصدی سرپرستی معاونت فرهنگی، دکتر هاشم وحدانی در مدت تصدی سرپرستی مدیریت طرح و برنامه، دکتر جواد صائبی در مدت تصدی سرپرستی مدیریت گروه آموزشی مهندسی برق، مهندس علی اصغر یاری فرد در مدت تصدی سرپرستی مدیریت گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و دکتر میثاق حسینی کشتان در مدت تصدی سرپرستی مدیریت گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی تقدیر و تشکر نمود.  

انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، با صدور احکام جداگانه ای معاون آموزشی و پژوهشی، معاون دانشجویی و فرهنگی، مدیر طرح و برنامه، سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی برق، سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و سرپرست مدیریت گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی را منصوب نمود.

 

بر اساس این احکام آقایان دکتر علی اکبر سلیمانیان به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی برای مدت دو سال، دکتر محمدرضا قربانی به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی برای مدت دو سال، دکتر جواد هراتی به عنوان مدیر طرح و برنامه، دکتر علی خزائی به عنوان سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی برق، دکتر وحید کیانی به عنوان سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و دکتر علیرضا قنبری فیروزآبادی به عنوان سرپرست مدیریت گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی منصوب شدند.

 

همچنین ایشان، در نامه های جداگانه ای از خدمات آقایان دکتر امیدرضا دهقان در مدت تصدی معاونت آموزشی و پژوهشی، دکتر جواد هراتی در مدت تصدی سرپرستی معاونت فرهنگی، دکتر هاشم وحدانی در مدت تصدی سرپرستی مدیریت طرح و برنامه، دکتر جواد صائبی در مدت تصدی سرپرستی مدیریت گروه آموزشی مهندسی برق، مهندس علی اصغر یاری فرد در مدت تصدی سرپرستی مدیریت گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و دکتر میثاق حسینی کشتان در مدت تصدی سرپرستی مدیریت گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی تقدیر و تشکر نمود.