به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، با صدور ابلاغ های جداگانه ای، رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی ، مشاور رئیس دانشگاه در امور خیرین و مشارکت‌های مردمی و سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی را منصوب نمود. بنا بر این گزارش، سرکار خانم دکتر زهره دادی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی ریاضی، به سمت رئیس دبیرخانه ی هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ، دکتر حسن ایزانلو، عضو هیئت علمی گروه آموزشی زبان های خارجی به سمت مشاور رئیس دانشگاه در امور خیرین و مشارکت‌های مردمی و دکتر عباس نسائیان، عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی به سمت سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی، منصوب شدند. همچنین رئیس دانشگاه، در نامه های جداگانه ای از خدمات آقایان دکتر حسن ایزانلو و دکتر حسین احمد برآبادی، در دوران تصدی مسئولیت های رئیس دبیرخانه ی هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی و سرپرستی مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی، تقدیر نمود.  

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، با صدور ابلاغ های جداگانه ای، رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی ، مشاور رئیس دانشگاه در امور خیرین و مشارکت‌های مردمی و سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی را منصوب نمود.

بنا بر این گزارش، سرکار خانم دکتر زهره دادی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی ریاضی، به سمت رئیس دبیرخانه ی هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ، دکتر حسن ایزانلو، عضو هیئت علمی گروه آموزشی زبان های خارجی به سمت مشاور رئیس دانشگاه در امور خیرین و مشارکت‌های مردمی و دکتر عباس نسائیان، عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی به سمت سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی، منصوب شدند.

همچنین رئیس دانشگاه، در نامه های جداگانه ای از خدمات آقایان دکتر حسن ایزانلو و دکتر حسین احمد برآبادی، در دوران تصدی مسئولیت های رئیس دبیرخانه ی هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی و سرپرستی مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی، تقدیر نمود.