کارکنان

 
نام و نام خانوادگی: صادق اسماعیل زاده
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار                                                                
شماره تماس مستقیم: ۰۵۸۳۲۲۰1303
شماره تماس داخلی: 1303
پست الکترونیک: esmailzadeh.it.ub@gmail.com
مکان استقرار واحد: ساختمان دانشکده علوم‌پایه - طبقه دوم - حوزه ریاست دانشکده علوم‌پایه