کارکنان

 

 

نام و نام خانوادگیصادق اسماعیل زاده

مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد - مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار

شماره تماس مستقیم 05832201348

شماره تماس داخلی : 1348

پست الکترونیکesmailzadeh.it.ub@gmail.com

مکان استقرار واحد: ساختمان دانشکده علوم‌پایه - طبقه دوم - حوزه ریاست دانشکده علوم‌پایه

 

نام و نام خانوادگی محسن رضایی

مدرک تحصیلیکارشناسی- حقوق امور اداری

شماره تماس مستقیم 05832201347

شماره تماس داخلی: 1347

پست الکترونیک: -

مکان استقرار واحد: ساختمان دانشکده علوم‌پایه - طبقه دوم - حوزه ریاست دانشکده علوم‌پایه