کارکنان

 

 

مهدی بی غم

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

شماره تماس مستقیم 05832201348

شماره تماس داخلی : 1348

پست الکترونیک: mahdi.bigham@ub.ac.ir

مکان استقرار واحد: ساختمان دانشکده علوم‌پایه - طبقه دوم - حوزه ریاست دانشکده علوم‌پایه

 

محسن رضایی

کارشناسی حقوق اداری

شماره تماس مستقیم 05832201347

شماره تماس داخلی: 1347

پست الکترونیک: -

مکان استقرار واحد: ساختمان دانشکده علوم‌پایه - طبقه دوم - حوزه ریاست دانشکده علوم‌پایه