مدیر گروه‌ ها

 
 •  

  نام و نام خانوادگی: دکتر طیبه نصری

  شماره داخلی: -

  شماره مستقیم: -

  محل استقرار: دانشکده علوم‌پایه- دفتر گروه ریاضی

  •  مدیر گروه آموزشی آمار:

   

  نام و نام خانوادگی: دکتر محمدولی احمدی

  شماره داخلی: -

  شماره مستقیم: -

  محل استقرار: دانشکده علوم‌پایه- دفتر گروه آمار

  • مدیر گروه آموزشی علوم‌کامپیوتر:

   

  نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی ایمان‌پرست

  شماره داخلی: -

  شماره مستقیم: -

  محل استقرار: دانشکده علوم‌پایه- دفتر گروه علوم‌کامپیوتر

  • مدیر گروه آموزشی فیزیک:

   

  نام و نام خانوادگی: دکتر رضا شکوهی

  شماره داخلی: -

  شماره مستقیم: -

  محل استقرار: دانشکده علوم‌پایه- دفتر گروه فیزیک