مدیر گروه‌ ها

 
 •  

  نام و نام خانوادگی: دکتر مرتضی نوروزی

  شماره داخلی: 1453

  شماره مستقیم: 05832201453

  محل استقرار: دانشکده علوم‌پایه- دفتر گروه ریاضی

  •  مدیر گروه آموزشی آمار:

   

  نام و نام خانوادگی: دکتر محمدولی احمدی

  شماره داخلی: 1452

  شماره مستقیم: 05832201452

  محل استقرار: دانشکده علوم‌پایه- دفتر گروه آمار

  • مدیر گروه آموزشی علوم‌کامپیوتر:

   

  نام و نام خانوادگی: دکتر داود بخشش

  شماره داخلی: 1451

  شماره مستقیم: 05832201451

  محل استقرار: دانشکده علوم‌پایه- دفتر گروه علوم‌کامپیوتر

  • مدیر گروه آموزشی فیزیک:

   

  نام و نام خانوادگی: دکتر غلامحسین خرمی

  شماره داخلی: 1454

  شماره مستقیم: 05832201454

  محل استقرار: دانشکده علوم‌پایه- دفتر گروه فیزیک