اعضای هیات علمی

« بازگشت

روشهای ناپارامتری

نام درس روشهای ناپارامتری
کد درس 1514024
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز