اعضای هیات علمی

« بازگشت

آمار ریاضی(آزمون فرض)

نام درس آمار ریاضی(آزمون فرض)
کد درس 1514021
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز