اعضای هیات علمی

« بازگشت

مبانی ماتریسها وجبر خطی

نام درس مبانی ماتریسها وجبر خطی
کد درس 1512710
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز