اعضای هیات علمی

نمایش 25 نتیجه
از 1
 
محمدولی احمدی

محمدولی احمدی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
صدیقه باروط کوب

صدیقه باروط کوب 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
داود بخشش

داود بخشش 

استادیار
اتاق: 119
پست الکترونیکی: 
محمود بخشی

محمود بخشی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اکبر پاد

اکبر پاد 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدبیژن جیا

سیدبیژن جیا 

استادیار
اتاق: ۱۰۵
پست الکترونیکی: 
آرمین حاجیان

آرمین حاجیان 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامحسین خرمی

غلامحسین خرمی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهره دادی

زهره دادی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیدرضا دهقان

امیدرضا دهقان 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن رستمیان دلاور

محسن رستمیان دلاور 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم رمضانی

مریم رمضانی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسام صفا

حسام صفا 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد علی نژاد مفرد

محمد علی نژاد مفرد 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
الهام عنایتی

الهام عنایتی 

مربی
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن کیان

محسن کیان 

دانشیار
اتاق: Faculty of Basic Science, Room 216
پست الکترونیکی: 
سمیه محمدزاده

سمیه محمدزاده 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابراهیم محمدی رازی

ابراهیم محمدی رازی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بی بی ملیحه موسوی

بی بی ملیحه موسوی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمیده نسب زاده

حمیده نسب زاده 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
طیبه نصری

طیبه نصری 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی نودهی

مهدی نودهی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرتضی نوروزی

مرتضی نوروزی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابوالفضل نیازی مطلق

ابوالفضل نیازی مطلق 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پریسا نیلوفر

پریسا نیلوفر 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 25 نتیجه
از 1