گروه‌های آموزشی

 
 •  

  نام و نام خانوادگی: دکتر طیبه نصری

  شماره داخلی: 1350

  شماره مستقیم: 05832201350

  محل استقرار: دانشکده علوم‌پایه- دفتر گروه ریاضی

  •  مدیر گروه آموزشی آمار:

   

  نام و نام خانوادگی: دکتر محمدولی احمدی

  شماره داخلی: 1353

  شماره مستقیم:05832201353

  محل استقرار: دانشکده علوم‌پایه- دفتر گروه آمار

  • مدیر گروه آموزشی علوم‌کامپیوتر:

   

  نام و نام خانوادگی: دکتر داود بخشش

  شماره داخلی: 1351

  شماره مستقیم:05832201351

  محل استقرار: دانشکده علوم‌پایه- دفتر گروه علوم‌کامپیوتر

  • مدیر گروه آموزشی فیزیک:

   

  نام و نام خانوادگی: دکتر بی‌بی ملیحه موسوی

  شماره داخلی: 1352

  شماره مستقیم: 05832201352

  محل استقرار: دانشکده علوم‌پایه- دفتر گروه فیزیک