گروه های آموزشی

- گروه آموزشی ریاضی

- گروه آموزشی آمار

-گروه آموزشی علوم‌کامپیوتر

- گروه آموزشی فیزیک