نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اکبر پاد-ریاضی

اکبر پاد-ریاضی


 
 
 
Personal Data
 
 
Name: Akbar
Family name: Paad
Field of Study: Pure Mathematics, Ordered Algebra, Soft Copmputing and Fuzzy Sructures.
Email Address: akbar.paad@gmail.com ,   a.paad@ub.ac.ir  
Date of Birth: 1983

Present job: Assistant Professor of Mathematics 

   

Affiliation:
Department of Mathematics, Faculty of Basic Sciences, University of Bojnord, P. O. Box
1339, Bojnord , Iran