معاون دانشکده

 
 
 
نام و نام خانوادگی: مهدی ایمانپرست 
مدرک تحصیلی: دکتری - علوم کامپیوتر                                                               
شماره تماس مستقیم: 05832201349
شماره تماس داخلی: 1349
پست الکترونیک:  m.imanparast@ub.ac.ir
مکان استقرار واحد: ساختمان دانشکده علوم‌پایه - طبقه اول- حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم‌پایه