معاون دانشکده

 
 
 
نام و نام خانوادگی: غلامحسین خرمی 
مدرک تحصیلی: دکتری - فیزیک                                                                 
شماره تماس مستقیم: 058332201303
شماره تماس داخلی: 1303
پست الکترونیک:  gh.khorami@ub.ac.ir
مکان استقرار واحد: ساختمان دانشکده علوم‌پایه - طبقه اول- حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم‌پایه