رئیس دانشکده

نام و نام خانوادگی: حمیده نسب‌ زاده
مدرک تحصیلی: دکتری - ریاضی                                                                 
شماره تماس مستقیم: 05832201346
شماره تماس داخلی: 1346
پست الکترونیک:  h.nasabzadeh@ub.ac.ir
مکان استقرار واحد: ساختمان دانشکده علوم‌پایه - طبقه اول- حوزه ریاست دانشکده علوم‌پایه