رئیس دانشکده

 
نام و نام خانوادگی: سمیه محمد زاده
مدرک تحصیلی: دکتری - ریاضی                                                                   
شماره تماس مستقیم: ۰۵۸۳۲۲۰۱۲۹۸
شماره تماس داخلی: ۱۲۹۸
پست الکترونیک: smohamad@ub.ac.ir
مکان استقرار واحد: ساختمان دانشکده علوم‌پایه - طبقه دوم - حوزه ریاست دانشکده علوم‌پایه