دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 181 نتیجه
از 10
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اپتیک 1515028 3 کارشناسی فیزیک 01 ابراهیم محمدی رازی هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
الکترو مغناطیس2 1515024 3 کارشناسی فیزیک 01 ابراهیم محمدی رازی هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد دو شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
زبان تخصصی 1515062 2 کارشناسی فیزیک 01 سیدبیژن جیا هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
شتاب دهنده های ذرات و اپتیک باریکه های یونی 1515085 3 کارشناسی فیزیک 01 سیدبیژن جیا هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج دو شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
فیزیک پایه1 1515095 3 کارشناسی فیزیک 01 بی بی ملیحه موسوی نامشخص نامشخص
فیزیک پایه3 1515097 3 کارشناسی فیزیک 01 ابراهیم محمدی رازی هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
فیزیک حالت جامد1 1515027 3 کارشناسی فیزیک 01 غلامحسین خرمی هفته های زوج یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
فیزیک عمومی1 1515004 3 کارشناسی فیزیک 01 بی بی ملیحه موسوی هفته های زوج شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
فیزیک هسته ای وذرات بنیادی 1515032 3 کارشناسی فیزیک 01 سیدبیژن جیا هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
مکانیک تحلیلی1 1515021 3 کارشناسی فیزیک 01 بی بی ملیحه موسوی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد سه شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
مکانیک تحلیلی2 1515022 3 کارشناسی فیزیک 01 بی بی ملیحه موسوی هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
مکانیک کوانتومی1 1515025 3 کارشناسی فیزیک 01 غلامحسین خرمی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
مکانیک کوانتومی2 1515026 3 کارشناسی فیزیک 01 غلامحسین خرمی هفته های فرد یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
اپتیک 1515028 3 کارشناسی فیزیک 01 ابراهیم محمدی رازی هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه پایگاه داده ها 1511764 1 کارشناسی گروه علوم کامپیوتر 01 الهام عنایتی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک عمومی4 1515011 2 کارشناسی فیزیک 01 غلامحسین خرمی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
الکترو مغناطیس1 1515023 3 کارشناسی فیزیک 01 ابراهیم محمدی رازی هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) 1397/04/04 (08:00 - 10:00)
الکترو مغناطیس2 1515024 3 کارشناسی فیزیک 01 ابراهیم محمدی رازی هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (12:00 - 13:30) 1397/03/30 (10:30 - 12:30)
آنالیز تابعی1 1512100 3 کارشناسی ارشد گروه ریاضی 01 محسن رستمیان دلاور هفته های فرد شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1397/04/05 (14:00 - 16:00)
آنالیز تابعی کاربردی 1512102 3 کارشناسی ارشد گروه ریاضی 01 آرمین حاجیان هفته های زوج شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1397/04/05 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 181 نتیجه
از 10