تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹9-۹8 دانشگاه بجنورد را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.