آیین نامه ها

 
آیین‌نامه مالی و معاملاتی- 1395/05/30
 
آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی- 1390/12/27
 
آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی- 1392/11/20
 
آیین‌نامه سازمان‌دهی و تشکیلات- 1390/12/27