گروه های آموزشی

  • کارشناسی:
رشته ریاضیات و کاربردها
  • کارشناسی ارشد:
ریاضی محض: گرایش های آنالیز ، جبر و هندسه
ریاضی کاربردی: گرایش تحقیق در عملیات
محاسبات نرم: گرایش ساختارهای جبری - منطقی