دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 63 نتیجه
از 4
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
الکترو مغناطیس1 1515023 3 کارشناسی فیزیک 01 ابراهیم محمدی رازی | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1397/04/09 (10:30 - 12:30)
الکترو مغناطیس2 1515024 3 کارشناسی فیزیک 01 ابراهیم محمدی رازی | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (10:30 - 12:30)
زبان تخصصی 1515062 2 کارشناسی فیزیک 01 سیدبیژن جیا هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) 1397/04/03 (10:30 - 12:30)
مکانیک تحلیلی1 1515021 3 کارشناسی فیزیک 01 بی بی ملیحه موسوی هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/14 (10:30 - 12:30)
مکانیک تحلیلی2 1515022 3 کارشناسی فیزیک 01 بی بی ملیحه موسوی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/12 (10:30 - 12:30)
مکانیک کوانتومی1 1515025 3 کارشناسی فیزیک 01 غلامحسین خرمی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/05 (10:30 - 12:30)
برنامه سازی پیشرفته 1511704 3 کارشناسی گروه علوم کامپیوتر 01 داود بخشش هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
جبر خطی عددی 1511707 3 کارشناسی گروه علوم کامپیوتر 01 داود بخشش هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
مبانی آنالیز عددی 1511745 3 کارشناسی گروه علوم کامپیوتر 01 داود بخشش هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
مبانی علوم ریاضی 1511742 3 کارشناسی گروه علوم کامپیوتر 01 داود بخشش | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
مبانی نظریه محاسبه 1511703 3 کارشناسی گروه علوم کامپیوتر 01 داود بخشش نامشخص نامشخص
الکترو مغناطیس1 1515023 3 کارشناسی فیزیک 01 ابراهیم محمدی رازی هفته های زوج یک شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/27 (10:30 - 12:30)
تاریخ و فلسفه علم فیزیک 1515061 3 کارشناسی فیزیک 01 غلامحسین خرمی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (10:30 - 12:30)
جبر جامع 1513002 4 کارشناسی ارشد محاسبات نرم 01 محمود بخشی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1396/10/28 (14:00 - 16:00)
ریاضی فیزیک 1 1515017 3 کارشناسی فیزیک 01 سیدبیژن جیا هفته های فرد یک شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج یک شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/25 (10:30 - 12:30)
ریاضی فیزیک 2 1515018 3 کارشناسی فیزیک 01 سیدبیژن جیا هفته های فرد یک شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1396/10/23 (10:30 - 12:30)
فیزیک جو 1515054 3 کارشناسی فیزیک 01 ابراهیم محمدی رازی هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/28 (10:30 - 12:30)
فیزیک عمومی1 1515004 3 کارشناسی فیزیک 01 ابراهیم محمدی رازی هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/28 (08:00 - 10:00)
فیزیک عمومی4 1515007 3 کارشناسی فیزیک 01 غلامحسین خرمی هفته های زوج شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/20 (10:30 - 12:30)
مباحث ویژه در آنالیز عددی 1512066 3 کارشناسی ارشد گروه ریاضی 01 زهره دادی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/26 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 63 نتیجه
از 4